-
logo

Договір-оферти

08.07.2024 21:16

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ

 

Цей договір є офіційною пропозицією (офертою) ТОВ “ВЛАЙН” – Провайдера, якого внесено до  Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, дата реєстрації повідомлення в НКЕК 02.08.2022, № 111, адресованою будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ, який укладається шляхом надання згоди Абонента на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами.


ТОВ “ВЛАЙН”
01135, місто Київ, пр.Берестейський, будинок 16
Адреса для листування: 03150, Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 87
код ЄДРПОУ 41390604
IBAN UA513005280000026008455040288
АТ “ОТП Банк”

Внесено до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, дата реєстрації повідомлення в НКЕК 02.08.2022, № 1111

1.Терміни та визначення

1.1. Договір – типова угода про надання послуги доступу до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту – Договір).

1.2. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти шляхом заповнення та відправлення на WEB-сайті Провайдера заявки (анкети) на підключення до мережі. Акцептом також визнається факт сплати грошової суми Абонентом за Послугу.

1.3. Абонент – фізична особа та/або юридична особа, яка уклала з Провайдером Договір на умовах, що викладені в публічній оферті.

1.4. Контент – аудіовізуальні твори (фільми, серіали, анімаційні твори, тощо), що зберігаються на або показ яких забезпечується через сервер Партнера.

1.5. Партнер (Контент партнер) – Товариства з обмеженою відповідальністю “Омега ТВ”, яке працює під ТОВ "Омега ТВ"  та в інтересах, за допомогою та за рахунок якого здійснюється комплекс організаційних, технічних, правових заходів щодо агрегування контенту Правовласників (як лінійного так і нелінійного) з метою надання до нього доступу Абонентам.

1.6. Послуга – забезпечення технічної можливості доступу до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ, що надається Провайдером Абоненту (далі по тексту – Послуга).

1.7. Додатковий сервіс – доступ до перегляду Контенту. Сервіс надається як єдина послуга разом з Послугою та регулюється Угодою про надання Додаткового сервісу та цим Публічним Договором. Сервіс надається Абонентам для особистого некомерційного використання. Надання Сервісу можливе виключно за наявності підключення до мережі Інтернет та абонентського обладнання (зокрема, STB, Smart телевізор де встановлений програмний додаток) (далі по тексту – Сервіс).

1.8. Активація сервісу – приведення Провайдером програмного додатку на обладнанні у стан, який надає Абонентові доступ до Сервісу.

1.9. Програмний додаток – програмне забезпечення, яке розроблене з метою забезпечення можливості отримання Абонентом Сервісу на обладнанні Абонента і не передбачає використання додаткових протоколів доставки відео-, аудіо- сигналів. Перелік програмних додатків та технічні вимоги для доступу до Сервісу встановлюються Провайдером та Партнером.

1.10. Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

1.11. ДОМОНЕТ – міська мережа передачі даних, яка об’єднує декілька локальних мереж (Local Area Network) у єдину мережу міського масштабу (Metropolitan Area Network) та є частиною всесвітньої інформаційної мережі. Одночасно ДОМОНЕТ є знаком для товарів та послуг.

1.12. Технічна можливість одержання Послуги – знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення й устаткування Абонента здійснюється Абонентом самостійно.

1.13. Підключення до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ – комплекс дій Провайдера, що полягає у прокладанні мережевого кабелю від обладнання Провайдера до приміщення Абонента, надання Абоненту мережевого кабелю довжиною до 20 м. для самостійного прокладання по приміщенню Абонентом, надання Абоненту одного порту в обладнанні Провайдера.

1.14. Устаткування Абонента – електронний пристрій (комп'ютер, ноутбук, тощо) із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.

1.15. Зона дії послуги – географічна зона телекомунікаційної мережі Провайдера.

1.16. Сесія – чергове безперервне користування Послугою.

1.17. WEB-cайт Провайдера – WWW-сервер Провайдера, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання Послуги. WEB-сайт Провайдера розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://domonet.ua/.

1.18. Особистий кабінет – web-сторінка на WEB-сайті Провайдера, що містить статистичну інформацію про Послуги, поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію. Доступ в Особистий кабінет здійснюється за допомогою устаткування Абонента в зоні дії Послуги за адресою: https://my.domonet.ua/.

1.19. Особовий рахунок – рахунок у білінговій системі Провайдера, на якому фіксуються авансові платежі Абонента та суми коштів, що утримані (списані) з даних платежів як оплата за надану Послугу. Особовий рахунок має унікальний ідентифікатор.

1.20. Мінімальна швидкість передачі даних — доступна швидкість передавання даних для вхідного та вихідного трафіку, яка може становити до 10% від швидкості, що визначена Договором.

1.21. Статична ІР адреса — це призначена на постійній основі адреса пристрою в комп'ютерній мережі. Даний тип адреси означає, що вона не змінює своє значення протягом часу, і дана адреса завжди ідентифікує один і той же пристрій, котрому вона була призначена початково.

1.22. Динамічна ІР адреса — це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера, що виділяється пристрою динамічно за DHCP (протоколом динамічної конфігурації хосту).

2. Предмет

2.1. Провайдер зобов'язується надавати Абоненту Послугу доступу до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ, в тому числі можливість підключення Додаткового сервісу, на умовах додаткової плати, в режимі on-line на умовах публічного Договору приєднання відповідно до чинного законодавства України. Перелік доступного Контенту визначений на WEB-cайті Провайдера.

Доступ до перегляду запропонованого Абоненту Провайдером Контенту здійснюється за допомогою Контент-партнера ТОВ "Омега ТВ".

2.2. Провайдер має право для виконання своїх зобов’язань перед Абонентом за цим Договором залучати третіх осіб, які діють від імені Провайдера на базі його ресурсів, виключно в рамках телекомунікаційного законодавства України та внесені до реєстру операторів/провайдерів НКРЗІ, залишаючись відповідальним перед Абонентом за якість наданої Послуги. Оплата Абонентом третій особі, яка була залучена Провайдером в рамках цього Договору є належним виконанням обов’язку Абонента перед Провайдером.

3. Загальні положення

3.1. Ця публічна оферта адресована всім фізичним особам та/або юридичним особам, що бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги.

3.2. Термін дії умов публічної оферти обмежений. Від дати досягнення нульового або від’ємного балансу Особового рахунку Абонента надання послуг призупиняється на весь час існування такого балансу. Якщо протягом трьох місяців від дати призупинення надання Послуги Абонентом не буде відновлено позитивний баланс Особового рахунку, Провайдер залишає за собою право на припинення надання Послуги та розірвання Договору в односторонньому порядку. При цьому, у випадку призупинення надання Послуги з вини Абонента – абонентна плата продовжує нараховуватися до моменту припинення (розірвання) Договору. Наступне отримання Послуги на умовах даної публічної оферти таким Абонентом можливе лише після погашення існуючої заборгованості.

3.3. Протягом 55 днів від дати від'ємного балансу надання Послуги, Провайдер залишає за собою право на фізичне відключення обладнання Абонента. В такому випадку, у разі виявлення Абонентом бажання продовжити отримання Послуги після поповнення Особового рахунку, надання Послуги буде відновлено шляхом повторного підключення обладнання.

3.4. Всі зміни й доповнення до публічної оферти опубліковуються на WEB-сайті Провайдера в порядку, визначеному пунктом 8.9. оферти.

3.5. Всі умови публічної оферти є обов'язковими як для Абонента, так і для Провайдера. Перед початком користування Послугою Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами публічної оферти, заповнити заяву на підключення на Web-сайті Провайдера та з’ясувати технічну можливість підключення до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ.

4. Укладання та строк дії договору

4.1. Договір про надання Послуги доступу до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ укладається шляхом акцепту Абонентом цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови Договору та з усіма подальшими змінами, відповідно до п. 4.2. Договору, а також шляхом відповідної реєстрації та погодження Договору на сайті Провайдера або підписання Абонентом письмової заяви про приєднання до Договору.

4.2. Повним і беззастережним акцептом цієї публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Абонентом, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів платіжних систем (кредитних карток, Web-money та ін.) або фактичне отримання Абонентом Послуг Провайдера.

4.2.1. Після з’ясування можливості підключення Абонент має можливість здійснити акцепт цієї публічної оферти.

4.3. Датою акцепту дійсної публічної оферти, визначеного п.4.2. Договору, вважається дата укладання Договору. Договір, укладений Абонентом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

4.4. У випадку, якщо здійснено акцепт публічної оферти та не з’ясовано можливість підключення, чи/або така можливість відсутня, Договір вважається не укладеним, та Провайдер повертає передплачені Абонентом кошти у встановленому чинним законодавством порядку.

4.5. Договір діє з дати здійснення Абонентом акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 4.2, протягом всього часу збереження позитивного балансу на Особовому рахунку Абонента та протягом трьох місяців від дати досягнення нульового або від’ємного балансу Особового рахунку (під час призупинення надання Послуги).

5. Порядок надання Послуги

5.1. До складу Послуги, відповідно до цієї публічної оферти, не входить налаштування або діагностика устаткування Абонента, а також налаштування або діагностика програмного забезпечення, встановленого на устаткуванні Абонента, подальше сервісне обслуговування та/або налаштування обладнання Абонента, продаж Абоненту додаткового обладнання.

5.2. Після здійснення акцепту цієї публічної оферти шляхом перерахування грошових коштів за Послугу, Провайдер організовує за допомогою підрядника Провайдера підключення Абонента до Послуги доступу до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ, протягом п’ятнадцяти робочих днів.

5.2.1. Для одержання Послуги Абоненту необхідно мати устаткування із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet. У випадку відсутності в устаткуванні вбудованого мережевого інтерфейсу, Абоненту необхідно придбати та самостійно встановити його в модуль розширення, за його наявності.

5.2.2. При підключенні кабель доводиться до приміщення/квартири Абонента за зазначеною Абонентом адресою у заявці на підключення, яку Абонент заповнює на сайті Провайдера цього Договору.

5.2.3. Межею Відповідальності Провайдера при наданні Послуги з підключення Абонента є фізична межа приміщення/квартири Абонента за зазначеною Абонентом адресою у заявці на підключення, яку Абонент заповнює на сайті Провайдера цього Договору.

5.3. Для встановлення з'єднання з мережею Інтернет Абоненту необхідно встановити зв'язок між своїм устаткуванням та мережевим обладнанням Провайдера. Устаткування Абонента автоматично отримує мережеві реквізити для доступу до мережі Провайдера.

5.4. Після встановлення з'єднання Абоненту для перегляду буде доступно WEB-сайт Провайдера та деякі інші WEB-сайти, повний перелік яких розміщено на WEB-сайті Провайдера.

5.5. Для одержання Послуги Абоненту необхідно зареєструватись на WEB-сайті Провайдера. Після підтвердження реєстрації Абоненту надається відповідне повідомлення про реєстрацію.

6. Додатковий сервіс

6.1. Для замовлення Сервісу Абонент який отримує Послугу Провайдера в Особистому кабінеті здійснює активацію Додаткового сервісу.

6.2. Право на отримання Сервісу Абонент має за умови, якщо:

6.2.1. Має доступ до мережі Інтернет;

6.2.2. Подав Провайдеру Заявку у спосіб зазначений в цьому Договорі;

6.2.3. Має обладнання з встановленим Програмним додатком;

6.2.4. Не має заборгованості за надану Провайдером основну Послугу;

6.2.5. Облік споживання Сервісу Абонентом починається з дати Активації Сервісу в Особистому кабінеті.

7. Права та Обов'язки Абонента

7.1. Абонент зобов’язується самостійно налаштувати устаткування для користування Послугою/Сервісом та підтримувати це налаштування таким чином, щоб його мережеві параметри були завжди динамічними (по протоколу DHCP), в т.ч. в разі підключення статичної IP адреси, яка надається сервером Провайдера з прив’язкою до МАС адреси обладнання Абонента.

7.2. Абонент зобов'язується при підключенні до мережі Інтернет використовувати тільки устаткування, що має документи про сертифікацію, видані в порядку, установленому чинним законодавством України.

7.3. Абонент зобов'язується в процесі користування Послугою/Сервісу поважати інтереси Провайдера, Партнера та інших Абонентів і не порушувати їх права.

7.4. Абонент зобов'язується самостійно та регулярно перевіряти наявність змін і доповнень у порядку надання Послуги, перевіряти за допомогою Особового рахунку стан власного балансу.

7.5. Абонент зобов'язується мати Обладнання з встановленим Програмним додатком, визначеним  на WEB-сайті Провайдера.

7.6. Абонент зобов'язується своєчасно оплачувати Послугу/Сервіс Провайдера.

7.7. При користуванні Послугою/Сервісом Абоненту забороняється:

7.7.1. Використовувати Послугу/Сервіс в комерційних цілях, шляхом її перепродажу третім особам.

7.7.2. Передавати й розміщувати в мережі Інтернет інформацію та програмне забезпечення, що містить комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти.

7.7.3. Використовувати Послугу для масового розсилання не запитуваних адресатами повідомлень комерційного, агітаційного й іншого характеру (спам).

7.7.4. Без дозволу власника відповідних прав посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати за допомогою Послуги програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами.

7.7.5. Проводити розсилання рекламних, інформаційних і інших матеріалів іншим користувачам мережі Інтернет, крім випадків, коли адресати згодні одержати ці матеріали.

7.7.6. Відправляти по мережі Інтернет інформацію, розповсюдження, використання та володіння якою суперечить чинному українському або міжнародному законодавству.

7.7.7. Використовувати мережу Інтернет для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, що пропагують насильство або екстремізм, що розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, що переслідують хуліганські або шахрайські цілі.

7.7.8. Фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передачі даних у мережу Інтернет.

7.7.9. Використовувати не існуючі зворотні адреси при відправлення електронних листів за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу мережі Інтернет у явній формі дозволяє анонімність.

7.7.10. Здійснювати дії з метою зміни налаштування устаткування або програмного забезпечення Провайдера або інші дії, які можуть викликати збої в їхній роботі.

7.7.11.Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет, проведення або участь у спробах несанкціонованого доступу до мережевого обладнання інших користувачів, мережевих атак тощо.

7.8. Абонент має право на вичерпну інформацію щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг від Провайдера, отримувати/перевіряти за допомогою Особистого кабінету стан власного балансу.

7.9.  Абонент має право призупинити отримання послуги від Провайдера та не нарахування за це абонплати на строк, що не перевищує 30 календарних днів сумарно протягом року, за умови спливу мінімального строку дії обраного Абонентом тарифного пакету (в разі його встановлення) та позитивного балансу рахунку Абонента.

7.10. Абонент має інші права передбачені чинним законодавством України.

8. Права та обов'язки Провайдера

8.1. Провайдер зобов'язується з дати укладання цього Договору надавати Абоненту Послугу/Сервіс за умови наявності на Особовому рахунку позитивного балансу.

8.2. Надати Абоненту динамічну IР адресу протягом всього часу надання Послуги. При наявності технічної можливості, за окремим письмовим замовленням Абонента та після отримання відповідної передплати, Провайдер надає статичну IP адресу з урахуванням п. 8.1. цього Договору. Підтвердження надання статичної IP адреси є її відображення в Особистому кабінеті Абонента.

8.3. Передавати Інтернет-трафік Абонента до мережі Інтернет. Швидкість передачі не є гарантованою та залежить від навантаження на мережу, доступність ресурсів Інтернет тощо, але не може бути меншою, ніж мінімальна швидкість передачі даних.

8.3.1. За умови погодження Сторонами та/або у випадку, якщо це передбачено тарифним планом, який оприлюднено на сайті Провайдера, Провайдер надає Абоненту додаткові послуги, інтернет-порти, технічні засоби, що дозволять Абоненту за допомогою цих технічних засобів/портів самостійно отримувати доступ до ресурсів та можливостей всесвітньої мережі Інтернет.

8.3.2. У випадку, якщо Абонент підключений до обладнання Провайдера (мережевого комутатора), яке не забезпечене резервним живленням, Абонент має право оплатити вартість встановлення резервного живлення для цього обладнання.

8.3.3. Оплата за обладнання для забезпечення резервного живлення, яке буде встановлюватись біля мережевого комутатора Провайдера, здійснюється Абонентом шляхом перерахування коштів на рахунок Провайдеру.

8.3.4. За умови оплати визначеної Провайдером та погодженої з Абонентом суми коштів, Абонент набуває право власності на обладнання для резервного живлення (акумуляторну батарею), та самостійно несе усі ризики пов'язані із її експлуатацією чи виходом з ладу.

8.3.5. У випадку відсутності у Абонента необхідності у резервному живленні чи відсутності необхідності отримання послуг Провайдера, Абонент може вилучити обладнання, що забезпечує резервне живлення, після попередження про це Провайдера.

8.4. Провайдер зобов'язується надавати Абоненту в електронній формі, в режимі реального часу доступ до статистичної інформації про стан його Особового рахунку на web-сторінці Особистого кабінету Абонента.

8.5. Провайдер зобов'язується розміщувати на власному WEB-сайті актуальну інформацію, яка необхідна Абоненту для одержання Послуги (адреси зон надання Послуги, умови надання Послуги, тарифи, перелік Податкових сервісів, перелік доступного до перегляду Контенту, інструкції, новини, у тому числі повідомлення про зміну та/або доповнення умов цієї публічної оферти, про зміну тарифів на надавану Послугу та зміни переліку доступного контенту відповіді на питання, що задаються найчастіше).

8.6. Провайдер зобов'язується вживати загальноприйняті технічні й організаційні заходи для забезпечення конфіденційності інформації, одержуваної або відправленої Абонентом. Доступ третіх осіб до інформації, одержуваної або відправленої Абонентом, забезпечується винятково відповідно до чинного законодавства України.

8.7. Провайдер зобов'язується забезпечувати конфіденційність облікової інформації Абонента.

8.8. Провайдер зобов'язується забезпечити якість надання Послуги в межах мережі передачі даних Провайдера відповідно до вимог чинних нормативних документів.

8.9. Провайдер має право в односторонньому порядку вносити зміни й доповнення в будь-які пункти цієї публічної оферти, а також змінювати тарифи на надавану Послугу, змінювати за умови технічної необхідності надані Замовнику мережеві реквізити – ІР-адресу, маски підмереж, шлюзи, адреси та імена серверів та мережевих сервісів, логіни та паролі, тощо з попереднім повідомленням Абонента через WEB-сайт Провайдера або електронну пошту не менш ніж за 10 (десять) днів до дати набрання змінами чинності. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначених у цьому пункті повідомлень.

8.10. Провайдер має право в примусовому порядку припинити доступ Абонента до Послуги у випадку порушення Абонентом положень пункту 7.7. цієї публічної оферти, а також у випадку надходження від правоохоронних органів офіційних повідомлень про протиправне використання Абонентом доступу до мережі Інтернет.

8.11. Провайдер має право з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, включаючи зміну схем маршрутизації трафіку в глобальну мережу Інтернет, у необхідних випадках проводити планові профілактичні й позапланові аварійні перерви з повним або частковим обмеженням у наданні Послуги з попереднім повідомленням Абонента, шляхом розміщення інформації про плановану дату, час і тривалість перерви на WEB-сайті Провайдера. Проведення технічного обслуговування й ремонту здійснюється Провайдером у години найменшого навантаження на мережу та не може становити більше 24 годин протягом календарного місяця. Час такої перерви не вважається перервою в наданні Послуги та оплачується Абонентом.

8.12.Провайдер має право відключити статичну IP адресу у випадку, якщо Абонентом не оплачуються кошти більше ніж 55 днів, або Абонент в ручному режимі тимчасово призупиняв послугу на більш ніж на 55 днів.

8.13.У разі закінчення терміну призупинення послуги, який вказаний у п.8.12.Договору, Абонент не активував акаунт в особистому кабінеті або не оплатив послугу, статична IP адреса відключається і Абонент у майбутньому не може скористатися цією ж IP адресою.

8.14. Отримання нової статичної ІР адреси регулюється п.8.2. Договору.

8.15. Відповідно до міжнародної практики, Провайдер залишає за собою право без будь-якого повідомлення Абонента вводити ту або іншу фільтрацію або блокування адресного простору й припиняти доступ Абонента до тих або інших об'єктів, інформаційних ресурсів і послуг мережі Інтернет (адрес, мереж, серверів, телеконференцій, списків розсилання й т.п.) як в Україні, так і за кордоном. Обмеження доступу вводяться у випадку, якщо практика експлуатації відповідних ресурсів порушує законодавство України, загальноприйняті норми використання мережі Інтернет. Обмеження доступу стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента.

8.16. Провайдер має право в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України, прослідковувати інформацію, що приймається та отримується в процесі користування Послугою й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, за вимогами уповноважених державних органів, а також для нормального функціонування Послуги або захисту Провайдера й інших Абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та чинному законодавству України.

8.17. Умови цього Договору передбачають можливість зміни Сторони Провайдера без попереднього повідомлення абонента в розумінні ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України, при цьому інші умови оферти залишаються без змін та це не вплине на якість, кількість та ціну замовлених Абонентом Послуг.

9. Права та обов'язки Партнера

9.1. Партнер зобов'язується надавати Провайдеру доступ до обраного Абонентом Контенту;

9.2. Партнер зобов'язується не втручатися в господарську діяльність Провайдера;

9.3. Партнер має право змінювати кількість і/або перелік Контенту, що входить до Сервісу;

9.4. Партнер має право тимчасово припиняти надання Контенту у випадку проведення профілактичних робіт, в тому числі на телекомунікаційній мережі Провайдера, але не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин на місяць;

9.5. Партнер має право через Провайдера повністю припинити надання Сервісу у таких випадках:

9.5.1. Порушення Абонентом п. 7.1-7.6. цього Договору;

9.5.2. За наявності інших підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством;

9.5.3. Якщо дії Абонента створюють загрозу для нормального функціонування Сервісу;

9.5.4. Відкликання в письмовій формі Абонентом згоди на обробку його персональних даних;

9.5.5. Втрата чинності ліцензій, дозволів та ліцензійних угод, необхідних Партнеру для забезпечення функціонування Сервісу.

10. Порядок розрахунків

10.1. Доступ Абоненту до Послуги/Сервісу надається Провайдером на умовах передплати до останнього числа місяця, що передує звітному місяцю, в якому надається Послуга/Сервіс, 100 % абонентської плати за повний календарний місяць Послуги/Сервісу та лише при позитивному балансі Особового рахунку Абонента.

10.2. Абонент погоджується з тим, що Провайдер своїми технічними засобами здійснює контроль стану Особового рахунку Абонента.

10.3. Оплата Послуги/Сервісу провадиться відповідно до діючих тарифів Провайдера шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента. У випадку отримання Абонентом Послуги/Сервісу неповний місяць, вартість Послуги не перераховується. У випадку відмови Абонента від Послуги/Сервісу (відключення), залишок коштів на Особовому рахунку Абоненту не повертається.

10.4. Тарифи на Послугу/Сервіс, встановлені Провайдером, включають обов’язкові податки та збори, що діють на території України.

10.5. Правила тарифікації визначаються Провайдером самостійно.

10.6. Оплата Послуги/Сервісу здійснюється по тарифах, що діють на момент надання Послуги/Сервісу та зазначені на WEB-сайті Провайдера. Фактичне отримання Послуги/Сервісу означає, що Абонент знає та погоджується з тарифами Провайдера.

10.7. Максимальна тривалість окремої сесії при користуванні Послугою/Сервісом встановлюється Провайдером. У випадку перевищення встановленої величини Провайдером здійснюється примусове завершення сесії.

11. Припинення доступу до Послуги

11.1. З моменту утворення нульового або від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, доступ до Послуги/Сервісу без попереднього попередження автоматично призупиняється й може бути відновлений тільки після поповнення Особового рахунку. Провайдер має право надати Абоненту до 7 (семи) діб користування Послугою/Сервісом «в кредит».

11.2.Провайдер має право припинити доступ Абонента до Послуги/Сервісу, якщо Абонент залучений або бере участь у діях, які Провайдер обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування Послугою/Сервісом, викладені в дійсній публічній оферті, або такими що порушують вимоги чинного законодавства України.

11.3. При припиненні доступу до Послуги/Сервісу внаслідок порушення Абонентом правил користування Послугою/Сервісом, викладених в пункті 7.7. дійсної публічної оферти, невикористаний залишок коштів на Особовому рахунку Абонента відшкодуванню або поверненню Абоненту не підлягає.

11.4. При припиненні доступу до Послуги/Сервісу Провайдер не несе відповідальності за повідомлення або неповідомлення будь-яких третіх осіб про позбавлення Абонента доступу до Послуги/Сервісу й за можливі наслідки, що можуть виникнути в результаті такого попередження або його відсутності.

11.5. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови попередження іншої Сторони за 30 календарних днів до дати такого розірвання та відсутності заборгованості за надану Послугу/Сервіс.

11.6.  Невикористання Абонентом Послуги/Сервісу більше, ніж 55 календарних днів поспіль, вважається Провайдером відмовою Абонента від отримання Послуги/Сервісу та фактичним розірванням Договору. Списання частки невикористаних коштів, що залишилися на Особовому рахунку такого Абонента зараховується Провайдером на свою користь.

11.7. У разі використання Абонентом Послуги/Сервісу з метою публічного показу або в комерційних цілях цей Договір автоматично розривається з дати виявлення такого порушення без будь-якого повідомлення Абонента. Абонент погоджується, що у цьому випадку до нього можуть бути заявлені вимоги щодо відшкодування збитків, які він зобов’язаний задовольнити у повному обсязі, у строки що будуть зазначені додатково.

12. Порядок розгляду претензій

12.1. Претензії пред'являються Абонентом у письмовому вигляді та підлягають реєстрації у встановленому Провайдером порядку.

12.2. Вирішення претензій проводиться у встановленому законодавством порядку та строки.

13. Відповідальність сторін. Форс-мажор

13.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Провайдер не несе відповідальності:

13.2.1. за інформацію, поради, програмне забезпечення, самостійно отримані Абонентом через мережу Інтернет;

13.2.2. за будь-які витрати або збиток, які прямо або побічно виникли в результаті самостійного одержання Абонентом інформації й послуг через мережу Інтернет;

13.2.3. за збиток, що виник через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

13.2.4. за збиток, нанесений Абоненту в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;

13.2.5. за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абоненту в результаті використання або неможливості використання Послуги;

13.2.6. за якість Послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування;

13.2.7. за нормальне функціонування й доступність окремих сегментів мережі Інтернет.

13.2.8. за часткове або повне пошкодження кабелю чи обладнання, що знаходяться поза межею відповідальності Провайдера.

13.3. Провайдер не гарантує:

13.3.1. можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;

13.3.2. абсолютну безперебійність доступу до Послуги або максимальну заявлену швидкість доступу до Послуги у пікові години навантаження мережі;

13.3.3. установлення з'єднання з мережею Інтернет на максимально можливій швидкості.

13.4. Планові профілактичні й позапланові аварійні перерви до 24 годин на місяць входять у склад Послуги Провайдера та не призводять до зменшення абонплати.

13.5. Абонент повністю відповідальний за зберігання персональних і облікових даних, та несе всю відповідальність за збитки, що можуть виникнути через їхнє несанкціоноване використання.

13.6. Абонент несе повну відповідальність за всі звертання до Послуги й дії, початі через звертання до Послуги, що мали місце при введенні облікових даних.

13.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії обставин непереборної сили (форс-мажор). Під непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню сторонами зобов'язань за Договором. До них належать стихійні явища (землетрус, повінь і т.п.), обставини громадського життя (воєнні дії, надзвичайний стан, великомасштабні страйки, епідемії тощо), заборонні міри уповноважених державних органів (заборона перевезень, заборона торгівлі в порядку міжнародних санкцій, валютні обмеження тощо), а також викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

13.8. Абонент розуміє і погоджується, що Провайдер та Партнер не несуть відповідальності та не дають жодних гарантій та/або запевнень щодо наповнення та зміст Контенту, який надається “в тому вигляді, в якому він існує” (тобто Абонент отримує послугу в обсязі та якості, що існує на момент доступу до Сервісу, з будь-якими недоліками та перевагами, які існували на момент надання послуги без жодних гарантій щодо якості та обсягів Сервісу зі сторони Провайдера та Партнера).

13.9. Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які телепрограми / телепередачі / телеканали / твори, що входять до Сервісу можуть бути видалені, замінені або переміщені, а також, що телеканали включені до Сервісу можуть проводити профілактичні та відновлювальні роботи, протягом яких доступ до таких телеканалів є обмеженим (без попередження та без погодження з Абонентом).

13.10. Провайдер та Партнер не несуть відповідальність за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Абонента, припинення доступу Абонента до Сервісу, збереження логіна і пароля Абонента, збитки, які виникли у Абонента через технічні збої апаратного або програмного забезпечення.

14. Прикінцеві положення

14.1. Абонент підтверджує, що він є повнолітньою та дієздатною особою та укладаючи цей Договір він не порушує права інших осіб.

14.2. Провайдер гарантує Абоненту, що у нього є достатньо ресурсів (в тому числі трудових) для повного і своєчасного виконання своїх договірних зобов'язань.

14.3. Своїм підписом/акцептуванням Договору Абонент дає згоду Провайдеру на обробку своїх персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за електронні комунікаційні Послуги. Ця згода чинна протягом дії Договору та протягом 5 (п’яти) наступних років після припинення його дії. Знищення персональних даних є підставою для припинення дії Договору. В цьому випадку Договір припиняється з дати, зазначеної у повідомленні Провайдера. Своїм підписом/акцептуванням Договору Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються юридичній особі – ТОВ «ВЛАЙН» з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за електронні комунікаційні послуги. Абонент своїм підписом/акцептуванням також погоджується з тим, що Провайдер має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких повідомлень Абонента, не змінюючи при цьому мети їх обробки для вжиття заходів стягнення заборгованості Абонента. Зміст прав Абонента як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

14.4. У разі непогашення заборгованості за надані Послуги/Сервіси, Абонент погоджується, що інформація про нього щодо стану розрахунків за цим Договором та Послуг/Сервісів, наданих йому за Договором, а також інші відомості, зазначені Абонентом при укладенні Договору, можуть бути передані третім особам, а також використані з метою формування реєстру боржників, доступного для вище зазначених осіб.

15. Реквізити провайдера

ТОВ “ВЛАЙН”
01135, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 16
Адреса для листування: 03150, Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 87 
код ЄДРПОУ 41390604
IBAN UA513005280000026008455040288
АТ “ОТП Банк”

Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, дата реєстрації повідомлення в НКЕК 02.08.2022, № 1111

arrowUp